Седмична програма
Квалификационни курсове
Смени и ваканции
Държавни изпити
Държавни зрелостни изпити
Самостоятелна форма
График за класните работи
Поправителна сесия

ПГМКР "Свети Никола" обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект за стопански  цели публична държавна собственост, представляващ:

Кухня, преустроена в цех за цедено кисело мляко с обща полезна площ 130 м2 с начална наемна цена 650 лв. без ДДС; депозит за участие 650 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

1. Депозитът се внася по сметката на училището, като на спечелилия търга се връща след прекратяване на договора

2. Срок на договорните отношения – 5 години

3. Цена на тръжната документация – 50 лв без ДДС. Същата се получава от канцеларията на училището след представена фактура за внесената сума, като тази сума не се възстановява

4. Дати на оглед на обекта – всеки работен ден от 11-14 часа след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка на тел. 0878 639 046

5. Писмените прдложения ще се подават и приемат до 16,30 ч на 14 /март/ 2018г.  в канцеларията на училището.

Търгът ще се проведе в административната сгрда на ПГМКР „Св. Никола“ – гр. Бургас, ул. „Индустриална“ 1 на 20 /март/ 2018г от 11,00  часа

За допълнителна информация: тел. 056/893 489; 0878 639 046

Заповед РД 02-157 / 6.02.2018г.