Седмична програма
Квалификационни курсове
Смени и ваканции
Държавни изпити
Държавни зрелостни изпити
Самостоятелна форма
График за класните работи
Поправителна сесия

Състав на Обществения съвет :

1. инж. Христина Петрова Жабова - представител на Финансиращият орган

2. Димитър Христов Христов - представител на Съюза на работодателите      

3. Татяна Милева Милева - родител                                                                

4. Димитрина Кръстева Добрева - родител                                                     

5. Мария Ангелова Найденова - родител                                                        

6. Бонка Танева Каридова - родител ( резерва )                                            

ЗАСЕДАНИЯ

НА 20.12.2016г. от 15:00 В УЧИТЕЛСКАТА СТАЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС, ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД : 

1. Избор на председател на ОС;

2. Запознаване със Стратегията за развитие на ПГМКР  "Свети Никола";

3. Запознаване с Училищният учебен план;

4. Други;